x
K Q D

 

Njoftim mbi shpalljen e fituesit

 

 

Për pranimin në shërbimin civil në katëgorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “ Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të pikës 14 ,Kreu IV i VKM-së nr .243 ,date 18.03.2015” Për pranimin,lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,Këshilli i Qarkut Durrës njofton se në përfundim të procedurave të konkurimit për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

1 (një) Specialist në Sektorin e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës ,në Drejtorinë  e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark.

U shpall fitues:

1.  Ramiz Treni

Për më tepër klikoni këtu : NJOFTIM PER SHPALLJEN E FITUESIT