x
K Q D

Njoftim Shpallje Fituesi

  Njoftim mbi shpalljen e fituesit     Për pranimin në shërbimin civil në katëgorinë ekzekutive Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “ Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si […]