x
K Q D

Programi i transparencËs

Programi

I
transparencËs

(Klikoni ne butonat me ngjyre per te aksesuar informacionin)

Programi i Transparencës

Këshilli i Qarkut Durrës

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi KQD Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të KQD Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga KQD Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të KQD Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga KQD Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga KQD