x
K Q D

PartnerËt tanË

PartnerËt

tanË

Promovimi rajonal i bashkëpunimit me institucionet shtetërore dhe me OJF-të, të cilat operojne ne territorin e Republikës së Shqiperisë ofron një zhvillim të qëndrueshëm rajonal.
Bashkëpunimi rajonal është një faktor themelor për stabilitetin politik,social dhe atë ekonomik. Kjo sjell përballimin me sukses të sfidave të përbashkëta.
Në kuader të organizimit dhe funksionimit të administratës shtetërore Këshilli i Qarkut Durrës bashkëpunon me këto institucione: