x
K Q D

Njoftim për vend të lirë pune në shërbimin civil / Drejtor

SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË   Në zbatim të nenit 26 ,të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”I ndryshuar, si dhe të Kreut II […]

Njoftim për vend të lirë pune në shërbimin civil / Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve

SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË   Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve, në Këshillin e Qarkut Durrës   Në zbatim të nenit 26 ,të […]

Njoftim Shpallje Fituesi

  Njoftim mbi shpalljen e fituesit     Për pranimin në shërbimin civil në katëgorinë ekzekutive Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “ Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si […]