x
K Q D

SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË

LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË

 

Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve, në Këshillin e Qarkut Durrës

 

Në zbatim të nenit 26 ,të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”I ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.03.2015“Për plotësimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, Këshilli i Qarkut Durrës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Përgjegjës Sektori , në  Sektorin e Shërbimeve.

Kategoria e pages III/a1

Për më tepër klikoni këtu: NJOFTIM PER VEND PUNE PERGJEGJES

verifikim paraprak levizja paralele (1)

verifikim paraprak ngritja ne detyre 2