x
K Q D

Njoftim për Shpallje Fituesi

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VII pika 22 e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli i Qarkut Durrës shpall fituese për procedurën e lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

1 (një) Specialist finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse – kategoria e pagës III b

 

Znj. SOFIA MANASTERLIU – 87 pikë

 

                                                                      Njësia Përgjegjëse 

Për më tepër klikoni këtu : Njoftim për Shpallje Fituesi