x
K Q D

 

Njoftim për vend pune

Shpallje për vend të lirë pune në shërbimin civil 

 

Në zbatim të pikës 5 , Kreu II i VKM-së 143 , datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit ,të përzgjedhjes, periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civilë të katëgorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese, sipas së cilës “Institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore bëjnë shpalljen e procedurës së pranimit për secilin grup në portalin  “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në stendat e informimit të publikut “, Këshilli i Qarkut Durrës kërkon të publikojë shpalljen për një vend të lirë pune për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Drejtorinë  e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark

Per me teper kliko ketu Njoftim-per-vend-pune -KQD  /  VERIFIKIMI PARAPRAK 21.03.2016