x
K Q D

HADRIATI-CUM-ARCIVESIVI COMUNI DELLA MEMORIA STORICA ADRIATICA
(Arkivat, memorie e perbashket historike e vendeve te Adriatikut)

NR I KONTRATES: GRANT CONTRACT NO 140-763

FINACUESI : INTERREG /CARDS –PHARE , BE

SHUMA TOT E KONTRATES: 413.000 EURO

SHUMA PER KQ DURRES: 70.000 EURO

PERFITUESIT:

Keshilli i Qarkut Durres Lead Partner me te drejte financimi

Libraria Publike e Shkodres, „Marin Barleti“

Prefektura e Durresit

Adriatic-Ipa-450x306

QELLIMI I PERGJITHESHEM:

Mbrojtja dhe rivleresimi i vlerave dhe rizbulimi i vlerave historike ne zonen e detit Adriatik, dialogu mes kulturave te ndryshme, investigimi i vlerave te ndryshme kulturore dhe etnike qe jane ne baze te traditave hitorike legale, dhe ekonomike.

OBJEKTIVAT SPECIFIKE:

Verifikimi i gjendjes se dokumenteve kryesore te PAO vecanersht ne Shqiperi dhe Bosnje (per vendet e perfshira ne Hadraiti-cum), qe kane nivelin me te madh te degradimit sidomos nga lufta.

Fuqizimi koperimit ndermjet universiteteve te Adriatikut dhe Arkivave te Librarive per vleresimin, konservimin dhe katalogimin e dokumenteve historike

Krijimi i database me te dhena te arkivave

Formimi i arkivave ne menyre te kombinuar te promovuar nga Universitetet ne bashkepunim me qendrat kulturore ne zonat ku shtrihet projekti

Ngritja e Qendres Nderkombetare te studimeve “Inter-Hadratikum” te Xhiulianoves si vend i koperimit permanent kerkimeve dhe shkembimit mes universiteteve publike dhe private dhe institucioneve kultorore per vleresimin dhe katagoliminin e dokumenteve te hershme te Adriatikut

Eksperimentimi, permes nje zone pilot, i katalogimit te arkivave te zones Europiane te Adriatikut dhe krijimi i nje sistemi online te disponueshem per cdo klient me qellim  krijimin e hartave ne internet te arkivave per te vleresuar vlerat turistike te ketyre zonave

Dixhitalizimi permes nje sistemi te unifikuar te menaxhimit, fese, ekonomise duke perdorur teknologjite e reja.

Ruajtja dhe rizbulimi i arkivave historike te Adriatikut si nje element strategjik per turizmin dhe percaktimi i pikave strategjike te programeve te reja 2007-2013, ne vecanti me programin e kultures 2007 dhe programit WAYAS

PARTNERET E PALES SHQIPTARE:

Keshilli i Qarkut Durres Lead Partner me te drejte financimi

Libraria Publike e Shkodres, „Marin Barleti“

Prefektura e Durresit

DETYRA TE PERGJITHESHME :

Kontraktimi dhe menaxhimi i Autoritetit Menaxhues ne Shqiperi

Organizimi ne  Grupet e Punes pjesemarrese

Organizimi i sesioneve master ne Shqiperi

Shkembimi i operatoreve dhe studenteve

Eksperimentimi i nje sistemi te unifikuar te katalogimit

Koordinimi i vizitave studimore dhe Workshopeve.

VEPRIMTARITE PERKATESE PER PALEN SHQIPTARE:

Master i perbashket per Adriatikun “Leximi , konservimi, dha katalogimi i dokumenteve te lashta te Adriatikut”, kjo do te perfshije seminare studimore ne Durres, Shkoder, Bari, Lece, Banjaluka, Zenica.

Pershkrimi: Masteri ka per qellim te pergatise operatore te afte per te realizuar nje rrjet te arkivave, librarive, muzeumeve te Adriatikut, duke perdorur te njejtat metoda te katalogimit te aseteve. Ceshtje te vecanta qe do te studiohen jane: Kodimi i materialeve te shkruar, Principet e mbajtjes se arkivave teoria e katalogimit, menaxhimi dhe historia e arkivave, sistemet e informatizuar te arkivimit, teorite e arkivimit indeksimi dhe klasifikimi i dokumenteve si edhe te tjera teori dhje teknika te konservimit te dokumenteve. Masteri do te behet sipas nje intinerari seminaresh sipas nje plani studimi

Pjesemarres ne kete veprimtari : Universiteti i Terramos, Rajoni Durres, Libraria e Shkodres, Universiteti i Barit, Universiteti i Lecces, Universiteti i Banjalukes, qarku Zenica Doboj,.

Periudha e Projektit : 12 muaj

Projekti mbyll fazen ekzekutive ne  30 Tetor dhe eshte ne fazen e pergatitjes se dokumentacionit perfundimar per Keshillin e Europes.

Leave a Comment