x
K Q D

 

Njoftim për vend pune

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin

në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin. lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli i Qarkut Durrës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, për pozicionin :

  • 1 (një) Specialist finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse- kategoria e pagës III-b

Per me teper kliko ketu Njoftim per vend pune- Specialist finance