x
K Q D

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të Projektit Interreg ADRION Programme TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës, së bashku me 10 partnerët e tjerë të konsorciumit, mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të Projektit Interreg ADRION Programme TransCPEarlyWarning të mbajtur më 10 shkurt 2023 në Tiranë, Shqipëri.

Ngjarja paraqiti një mundësi të mirë për të transferuar rezultatin kryesor të projektit: Platformën e Paralajmërimit të Hershëm të Mbrojtjes Civile që ofron një mjet për menaxhimin dhe monitorimin e proceseve të Mbrojtjes Civile, e cila u testua në një test pilot ndërkombëtar që përfshiu 8 zona të Rajonit ADRION (Rajoni i Molise, Qarku Varazhdin, Qarku i Split Dalmacisë, Qarku Neretva, Qarku Durrës, Rethymno, Ajdovščina, Cetinje), ku testi pilot në Durrës u organizua më 3 Shkurt 2023.

Gjatë aktivitetit u prezantuan edhe rekomandimet e politikave të projektit që synojnë bashkëpunimin e palëve të interesit të Mbrojtjes Civile, përdorimin e burimeve të përbashkëta të të dhënave dhe vendimmarrjen  bazuar në të dhënat për Mbrojtjen Civile, krijimin e aftësive dhe ngritjen e ndërgjegjësimit.

Konferenca u ndoq nga politikëbërësit dhe palët e interesit të mbrojtjes civile nga vendet partnere të projektit. Konferenca përfundimtare e projektit u pasua nga konferenca kombëtare të transferimit të mbajtura në fund të muajit Shkurt 2023 në secilin nga vendet partnere.

The Regional Council Durres, together with the other 10 partners of the consortium, participated in the Final Conference of Interreg ADRION Programme TransCPEarlyWarning Project held on February 10, 2023 in Tirana, Albania.

The event presented a good opportunity of transferring the main project outcome: the Civil Protection Early Warning platform providing a tool for management and monitoring Civil Protection processes and being tested in a transnational pilot involving 8 sites in ADRION (Molise Region, Varazdin County, Split Dalmatia County, Neretva County, Region of Durres, Rethymno, Ajdovščina, Cetinje), with the pilot test in Durres organized on the 3rd of February 2023.

During the event the policy recommendations of the project were also presented driving towards cooperation of Civil Protection stakeholders, use of common data sources and data driven decision making for Civil Protection, skill creation and awareness raising.

The conference was attended by policy makers and civil protection stakeholders from the project partner countries. The Final Project Conference was followed by national transfer conferences held in each partner territory at the end of February 2023.