x
K Q D

[youtube id=”_SkqHNoD4Ro” width=”600″ height=”360″]

[space line=”no”]

[space line=”no”]

[layerslider id=”16″]

[space line=”no”]

Këshilli i Qarkut Durrës i është bashkuar nismës “Të Pastrojmë Shqipërinë”, dhe “Të Pastrojmë bregdetin së bashku” nismë e Green Line Albania si edhe në kuadrin e zbatimit të Projektit “ZERO WASTE” që po aplikohet nga Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA Adriatic me 6 shtete të zonës së Adriatikut, ku Këshilli i Qarkut Durrës është partner.
Respekti dhe përkujdesja për natyrën dhe mjedisin që na rrethon duhet të jetë prioritet për të gjithë, që nga vendimmarrësit deri te çdo individ i komunitetit duke e konsideruar kështu mjedisin ku jetojmë si një burim të rëndësishëm për një zhvillim ekonomik, social dhe mjedisor në harmoni më njëri-tjetrin.
Projekti do kontribuojë në forcimin e një zhvillimi të qëndrueshëm të zonës së Adriatikut nëpërmjet strategjisë së aprovuar Zero Waste duke promovuar një ekonomi turistike me kryefjalë Riciklimin dhe Rikuperimin.