x
K Q D

Ilda Cangoi

Drejtues i Kabinetit

Edukimi

Viti 20- 20

Dega :
(Master Shkencor)

Universiteti
Fakulteti

Viti 20 - 20

Dega :
(Bachelor)

Universiteti
Fakulteti