x
K Q D

Zv. Kryetar I Këshillit Të Qarkut

Edukimi

Viti

Dega :
(Master Shkencor)

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i

Viti

Dega :
(Bachelor)

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i