x
K Q D

Konferenca Ndërkombëtare Zhvillimi i Agroturizmit Mjet për Zhvillimin Socio-Ekonomik të Rajoneve Tona

[layerslider id=”45″] [space line=”no”]   Fjala e mbajtur në Konferencën Ndërkombëtare: “Zhvillimi i Agroturizmit: Mjet për Zhvillimin Socio-Ekonomik të Rajoneve Tona” Gjithnjë e më shumë turizmi po shndërrohet në furnizuesin kryesor të […]

Administrata Publike – Qytetari / Modeli Evropian

[layerslider id=”44″] [space line=”no”] Gjatë takimit me tematikë Administrata Publike – Qytetari,  Modeli Evropian

Njoftim për vend të lirë pune në shërbimin civil / Drejtor

SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË   Në zbatim të nenit 26 ,të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”I ndryshuar, si dhe të Kreut II […]

Njoftim për vend të lirë pune në shërbimin civil / Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve

SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJE NË DETYRË   Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve, në Këshillin e Qarkut Durrës   Në zbatim të nenit 26 ,të […]

Njoftim Shpallje Fituesi

  Njoftim mbi shpalljen e fituesit     Për pranimin në shërbimin civil në katëgorinë ekzekutive Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “ Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si […]

Takimi me shoqërinë civile me tematikën Cdo fëmijë rom në kopësht

[layerslider id=”43″] [space line=”no”] Gjatë takimit me tematikë Cdo fëmijë rom në kopësht.

Njoftim për vend të lirë pune në shërbimin civil / Specialist në DAMT në Qark

  Njoftim për vend pune Shpallje për vend të lirë pune në shërbimin civil    Në zbatim të pikës 5 , Kreu II i VKM-së 143 , datë 12.03.2014 “Për procedurat […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut dt. 26.01.2016

[layerslider id=”42″] [space line=”no”] Me datë  26.01.2016 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim miratimin e Buxhetit […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Durrës (dt. 24.12.2015)

[layerslider id=”41″] [space line=”no”] Me datë 24.12.2015 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim ndryshimin e Strukturës […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Durrës (11.11.2015)

  [layerslider id=”40″] [space line=”no”] Me datë 11.11.2015 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim zgjedhjen e […]